Quy định số 06 QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “về giám sát các tổ chức chính trị xã hội-và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Thứ Hai, 31/10/22, 13:16 (GMT+0700)

Quy định số 06 QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “về giám sát các tổ chức chính trị xã hội-và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Quy định sô 06 của Đảng ủy Khối DNTW

Lê Như Hùng