Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thứ Hai, 10/10/22, 09:16 (GMT+0700)

Ngày 7/10 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ EVN (8/10/2007-8/10/2022).

Dự tọa đàm có đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Anh hùng lao động Thái Phụng Nê – nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản lý Tổng công ty Điện lực Việt Nam; đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy EVN qua các thời kỳ.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, các đảng bộ/chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại tọa đàm

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Ngày 8/10/2007, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 298-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở sát nhập tổ chức đảng của Cơ quan EVN và một số đơn vị thành viên.

Trong 15 năm qua, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, sát sao, kịp thời toàn diện để EVN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngay từ khi được thành lập, Đảng ủy EVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã nghiêm túc triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy EVN và cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của EVN, đơn vị.

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, toàn diện của Đảng ủy EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh đảm bảo cung cấp điện, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Đảng, EVN đã có những thay đổi chiến lược, tạo nên những đột phá trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Có thể khẳng định, 15 năm xây dựng và đổi mới của Đảng bộ EVN cũng là hành trình gắn liền với giai đoạn phát triển và đổi mới mạnh mẽ nhất của lịch sử ngành Điện Việt Nam nói chung, EVN nói riêng với những công trình thế kỷ như: Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu; với các công trình trọng điểm như đường dây truyền tải 500kV mạch 2, mạch 3; với quy mô hệ thống điện đứng đầu ASEAN và đứng thứ 22 thế giới; với chỉ số tiếp cận điện năng đứng thứ 27/190 quốc gia,…

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại tọa đàm

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết: Từ thực tiễn 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy EVN rút ra một số bài học, kinh nghiệm quý, đó là luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy EVN, cụ thể hóa vào tình hình thực tế của tập đoàn và đơn vị. Chủ động, sáng tạo, có cách làm phù hợp theo quy định để kiện toàn mô hình tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của tổ chức. Kịp thời tổng hợp, cập nhật những vấn đề phát sinh, những vướng mắc, bất cập, chủ động đề xuất, báo cáo xin ý kiến Đảng ủy Khối và cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét kịp thời tháo gỡ hoặc bổ sung, sửa đổi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, nhất là về mô hình tổ chức đảng, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy EVN với cấp ủy địa phương, qua đó khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập do mô hình tổ chức Đảng không toàn ngành. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức bộ máy, gắn với thực hiện tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ EVN.

Bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ chuyên môn sâu thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác Đảng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Xây dựng các nghị quyết chuyên đề và nghị quyết năm để Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN, các cấp ủy trực thuộc, đơn vị thành viên chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu về SXKD hằng năm và từng giai đoạn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN các nhiệm kỳ đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại tọa đàm

Tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy EVN trong những năm qua đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được chú trọng.

Tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối.

EVN cũng hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty thành viên, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; đi đầu thực hiện an sinh xã hội, bảo đảm thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Châu đề nghị Đảng bộ EVN tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, đề cao kỷ cương đi liền với trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành; khẳng định vị trí hàng đầu của EVN trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình đảm bảo đảng bộ là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy EVN và các đại biểu chúc mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ EVN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nhấn mạnh: Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ EVN là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động EVN ôn lại chặng đường đã qua, thêm tin yêu và tự hào về những thành tựu, những đóng góp, truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng bộ và của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ EVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phát huy nguồn lực nội sinh, nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong sạch vững mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bài và ảnh Xuân Tiến (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

 

 

Lê Như Hùng