Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình triển khai thực hiện Kết luận số 459-KL/ĐUK, ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ Hai, 18/09/23, 12:56 (GMT+0700)

CV trien khai KL 459 DUK

1. KL 459 KL DUK

2.QĐ 99-TW

3. QĐi 01- DUK

4. KL 119 DUK

5.QĐi 06- ĐUK

6. KH 24 DU EVN

 

Lê Như Hùng