THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Căn cứ:

– Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá;

– Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-TĐHB ngày 28/10/2020 Về việc phê duyệt Quy định tính điểm và trình tự xét duyệt hồ sơ lựa chọn đơn vị ‘Cung cấp Dịch vụ đấu giá lô vật tư thiết bị ứ đọng, thu hồi sau sửa chữa năm 2020’;

Công ty Thủy điện Hòa Bình có nhu cầu lựa chọn 01 đơn vị đấu giá tài sản chuyên nghiệp để triển khai thực hiện bán lô vật tư thiết bị ứ đọng, thu hồi sau sửa chữa năm 2020 cụ thể như sau:

I.Thông tin tài sản bán đấu giá:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Thủy điện Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

2.1. Tên tài sản: lô vật tư thiết bị ứ đọng, thu hồi sau sửa chữa năm 2020.

2.2. Số lượng: 260 danh mục vật tư ứ đọng, thu hồi sau sửa chữa.

2.3. Chất lượng của tài sản: Vật tư ứ đọng, thu hồi sau sửa chữa đã thu hồi về kho.

3. Tổng giá khởi điểm: 1.611.610.159 đồng (Đã bao gồm VAT 10%); (Một tỷ, sáu trăm mười một triệu, sáu trăm mười nghìn, một trăm năm mươi chín đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên là giá tối thiểu để bán đấu giá (đã bao gồm VAT). Các chi phí phát sinh liên quan đến cẩu, kéo, vận chuyển tài sản thuộc trách nhiệm của bên mua; khách hàng trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển hàng hoá của mình, đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ theo quy định.

II. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

– Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Công ty Thủy điện Hòa Bình quy định cụ thể như sau:

– Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc thì bị đánh giá là không đạt và bị loại.

– Tiêu chí chấm điểm: Đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn.

Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có điểm cao bằng nhau thì xét theo tiên chí ưu tiên số 1 là các đơn vị đã thực hiện đấu giá thành công tài sản của nhiều đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ưu tiên lựa chọn số 2 là đơn vị có nhiều tiêu chí đạt điểm cao.

2.1 Tiêu chí bắt buộc:

TT Hồ sơ yêu cầu Tiêu chí Bắt buộc
1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.(Bản sao có chứng thực thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ) X
2 Số lượng đấu giá viên Có tối thiểu 03 đấu giá viên; Các đấu giá viên phải có Chứng chỉ hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp cấp, thẻ đấu giá viên do Sở Tư pháp cấp. X
3 Thời gian hoạt động của tổ chức đấu giá Từ 5 năm trở lên X
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Có phương án đấu giá hợp lý, hiệu quả cao, phù hợp với quy định quản lý vật tư thu hồi, tồn đọng của Công ty Thủy điện Hòa Bình X
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá, hệ thống thông tin và các thiết bị văn phòng phục vụ đấu giá X
6 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá đóng trụ sở chính hoặc chi nhánh, Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố; có tổi thiểu 02 hợp đồng trong 02 năm gần nhất với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. X
7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp Không vượt quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và có tiêu chí thỏa thuận hợp lý. X

2.2 Bảng Tiêu chí chấm điểm:

TT Hồ sơ yêu cầu Tiêu chí Chấm điểm
Số điểm Tổng điểm
1 Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản của đơn vị tính đến thời điểm nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá (bao gồm cả thời gian trước khi chuyển đổi theo qui định Luật đấu giá tài sản ≥ 10 năm hoạt động 20 điểm 20 điểm
< 10 năm hoạt động 10 điểm
2 Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức đấu giá Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá. Hoặc có trụ sở chính ở mặt đường hoặc toà nhà khu văn phòng chuyên nghiệp, thuận tiện đi lại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, không có hội trường đấu giá     5 điểm 5 điểm
3 Số lượng Đấu giá viên hành nghề tại đơn vị Số lượng đấu giá viên có từ 03 đấu giá viên 20 điểm 35 điểm
Đấu giá viên có  kinh nghiệm hành nghề đấu giá trên 5 năm kinh nghiệm:  
Có 01 đấu giá viên được cộng tối đa 05 điểm
Có từ 02 đấu giá viên được cộng tối đa 10 điểm
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả phù hợp với tài sản bán đấu giá Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đơn vị có tài sản, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả 10 điểm 10 điểm
5 Năng lực, kinh nghiệm uy tín của đơn vị bán đấu giá, có tối thiểu 02 hợp đồng trong 02 năm gần nhất với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Năng lực, kinh nghiệm uy tín của đơn vị bán đấu giá 05 điểm 15 điểm
Có tối thiểu 02 hợp đồng trong 02 năm gần nhất với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 10 điểm
6 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản Bằng biểu giá quy định của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản 05 điểm 5 điểm
7 Có tên trong danh sách các đơn vị bán đấu giá do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố Có tên trong danh sách các đơn vị bán đấu giá do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố   10 điểm 10 điểm
  Tổng cộng     100 điểm

III. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 29/10/2020 đến  17h ngày  04/11/2020 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Kế hoạch vật tư, Phòng số 114 Tầng 1, nhà điều hành sản xuất APK, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.Điện thoại/fax: 02183 852043/02183 854155

– Người liên hệ: Ông Vũ Minh Tuấn, CV phòng KHVT (không liên lạc qua điện thoại).

Lưu ý:      – Hồ sơ của tổ chức đấu giá (01 bản chính) được để trong phong bì có dán niêm phong khi gửi đến Công ty Thủy điện Hòa Bình

– Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của công ty và bản chụp CMTND/CCCD (mang bản gốc đi để đối chiếu).

– Công ty Thủy điện Hòa Bình chỉ thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Công ty Thủy điện Hòa Bình không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo và mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./. Trân trọng!