Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm2045

Thứ Năm, 21/09/23, 08:55 (GMT+0700)

Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Nghệ An

Lê Như Hùng