Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thứ Hai, 07/08/23, 10:01 (GMT+0700)

Kết luận sô 57 của Bộ chính trị về tiêp tục nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Lê Như Hùng