Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 02/07/21, 08:33 (GMT+0700)

Ngày 30/06/2021 Tại hội trường Công ty thủy điện Hòa Bình – Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 96 cán bộ, đảng viên có mặt tham gia học tập. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã được đồng chí Phạm Quang Bình, Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình trình bày 02 chuyên đề:

Chuyên đề thứ nhất: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề thứ hai:  Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điệu lệ Đảng.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đoàn Cần, Báo cáo viên cấp tỉnh, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình trình bày chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức và tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn… Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty. Sau Hội nghị theo chỉ đạo của Đảng ủy các Chi ủy trực thuộc chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tới cán bộ, đảng viên và người lao động; viết bài thu hoạch; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình, đặc điểm thực tiễn của đơn vị, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Quang Bình, Báo cáo viên Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Cộng tác viên Lê Như Hùng

Lê Như Hùng