Chỉ thị 20 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

Thứ Ba, 31/01/23, 13:58 (GMT+0700)

Chỉ thị 20 của Ban Bí thư

Lê Như Hùng