Tài liệu Văn hóa EVN

Thứ Năm, 28/07/22, 07:19 (GMT+0700)

Trên cơ sở kế thừa Tài liệu Văn hóa EVN ban hành năm 2009, ngày 15/7/2022, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 1056/QĐ-EVN ban hành “Tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. “Để giữ gìn các giá trị truyền thống quý báu và nền tảng văn hoá EVN đã được các thế hệ cha anh vun đắp trong gần 70 năm qua, chúng ta phải không ngừng chăm lo, xây dựng để nâng các giá trị đó lên một tầm cao mới của đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững”. Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, phòng Hành chính và Lao động đã chọn lọc các nội dung cốt lõi để gửi đến toàn thể CBCNV trong Công ty dưới dạng tóm lược thông tin cơ bản nhất để mọi người cùng đọc, thấu hiểu và thực hiện

Lê Như Hùng