Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tổ chức Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, 02/01/20, 16:25 (GMT+0700)

Ngày 02/01/2020, Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức Hội nghịquán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Công ty đã quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương như Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam như Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 Hướng dẫn một số nội dung về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 23/12/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một số nội dung về công tác nhân sự đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh về công tác nhân sự, cần tiến hành từng bước, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai. Việc chuẩn bị nhân sự các chi bộ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ; đồng thời, chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, xử lý hài hòa mối liên hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó, tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn giúp cho các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Công ty kịp thời nắm được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

Can Anh Chieu