EVN thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ Sáu, 12/03/21, 17:21 (GMT+0700)

Hội đồng Thành viên EVN ban hành Quyết định số 15/QĐ-HĐTV ngày 1/3/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

 

Theo Quyết định, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN là Trưởng Ban Chỉ đạo. Ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN và ông Đặng Huy Cường, Thành viên Hội đồng thành viên EVN là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các Thành viên Hội đồng thành viên, các Phó Tổng giám đốc EVN là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”; chỉ đạo triển khai Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025.

Cũng theo Quyết định, các Tổng công ty, đơn vị trong EVN tùy thuộc nhu cầu có thể thành lập Ban chỉ đạo nhiệm vụ Chuyển đổi số tại đơn vị mình.

Nguồn: https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-thanh-lap-Ban-Chi-dao-Chuyen-doi-so-va-Ung-dung-cong-nghe-cua-CMCN-lan-thu-4-vao-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-6-12-27582.aspx

Can Anh Chieu