Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo dưỡng mái đập hạ lưu”

Thứ Sáu, 27/10/23, 14:59 (GMT+0700)

Các tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ trong khu vực Công ty Thủy điện Hòa Bình

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-TĐHB ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Công ty Thủy điện hòa Bình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo dưỡng mái đập hạ lưu”.
Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thông báo đến các tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ trong khu vực Công ty Thủy điện Hòa Bình với nội dung:
– Tên tổ chức đoàn thể được giao thực hiện hợp đồng: Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Hòa Bình.
– Giá hợp đồng : 224.611.950 đồng, không bao gồm thuế GTGT.
(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm mười một nghìn chín trăm năm mươi đồng).
– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
– Thông báo được niêm yết trên bảng tin công cộng và website của Công ty.
Trân trọng

Can Anh Chieu