Phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng

Thứ Ba, 30/01/24, 08:53 (GMT+0700)

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 46-NQ/TW); Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (Chỉ thị số 28-CT/TW); Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông (Chỉ thị số 29-CT/TW); Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Kết luận số 69-KL/TW).

Cấp ủy các chi bộ trực thuộc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Công ty căn cứ vào các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị  để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về: (i) Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; (ii) Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (iii) Công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; (iv) Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

BCHTW-28CT-0021-2024 BCHTW-CT29-0040-2024

BCHTW-NQ46-0019-2024

BCHTW-KL69-0041-2024

BCHTW-CT29-0040-2024

Lê Như Hùng