Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW khóa III, về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Hai, 08/08/22, 11:00 (GMT+0700)

NGHỊ QUYẾT 04 ĐẢNG BỘ KHỐI DNTW

Lê Như Hùng