Khối thi đua các doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thứ Sáu, 08/03/24, 08:49 (GMT+0700)

Sáng ngày 06/3/2024, tại trụ sở Công ty Thủy điện Hòa Bình, Khối thi đua các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024.

Hội nghị ký giao ước thi đua Khối các doanh  nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024

Khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm 7 đơn vị, bao gồm: Công ty Thủy điện Hòa Bình, Viettel Hòa Bình, Viễn thông Hòa Bình, Bưu điện tỉnh Hòa Bình, Công ty Điện lực Hòa Bình, Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình và Công ty cổ phần & ĐTXD 222.

Hội nghị được nghe phát biểu khai mạc của ông Lê Xuân Quyết, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, đơn vị đảm nhiệm Trưởng Khối các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024, và nội dung ký giao ước thi đua của Khối.

Hưởng ứng phong trào thi đua sôi nổi do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động trong năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025, Khối thi đua các Doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát động phong trào thi đua năm 2024 với các nội dung và chủ đề: “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”

Ông Lê Xuân Quyết, Phó Giám đốc, Công ty Thủy điện Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị ký giao ước thi đua Khối các doanh  nghiệp TW trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024

Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe cho người lao động. Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua, phát huy và khuyến khích sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng; Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, bảo vệ môi trường.

Thực hiện 10 nội dung trọng tâm thi đua theo công văn số 85/UBND-NKV của UBND tỉnh Hòa Bình ngày 18 tháng 01 năm 2024, về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp như Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, …

Thi đua xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức Đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, người lao động trong đơn vị, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với việc thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt chính sách với người lao động; Phát huy tính năng động, sáng tạo trong điều hành sản xuất; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, năng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Chú trọng công tác cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Thi đua xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định, bảo đảm công khai mọi chế độ, quyền lợi, trách nhiệm của CBCNV cũng như mọi hoạt động về tài chính của Doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế công khai ở cơ sở tại nơi làm việc, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước.

Nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, xét duyệt khen thưởng; củng cố, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị; bình xét, suy tôn đảm bảo công bằng, dân chủ, không khen thưởng luân phiên, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, đặc biệt quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động. Chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến.

Thi đua đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội; tích cực tham gia các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện, công tác an sinh xã hội. Đặc biệt là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Phát huy thành tích đạt được trong năm 2023, các doanh nghiệp thuộc Khối quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2024.

– Các đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành 100% và vượt chỉ tiêu về doanh thu; khối lượng; sản lượng được giao.

– Năng suất lao động vượt trên 5% so với năm 2023.

– Thu nhập của người lao động vượt trên 5% so với năm 2023.

– Thực hiện nộp đúng, nộp đủ ngân sách nhà nước.

– 100% người lao động được ký hợp đồng lao động, được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách phát luật của Nhà nước, của địa phương, của Ngành. Đảm bảo môi trường lao động xanh, sạch, đẹp, an toàn không để xảy ra tai nạn lao động. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương. Xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tiếp đó đại biểu các đơn vị tham gia thảo luận bổ sung, đóng góp ý kiến cho các hoạt động nhằm hiện thực hóa các nội dung giao ước thi đua đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hòa Bình phát biểu, đồng chí nêu rõ, lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua các Doanh nghiệp TW tiếp tục quán triệt thực hiện Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của ngành và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Căn cứ vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua; xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể; đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2024.

Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các đơn vị trong Khối.

Cộng tác viên: Trịnh Văn Nam

Lê Như Hùng