Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021.

Thứ Ba, 06/07/21, 16:36 (GMT+0700)

      Thực hiện kế hoạch công tác Y tế – Môi trường năm 2021; hằng năm, được sự quan tâm của EVN và có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo Công ty, trực tiếp là Phòng HCLĐ, bên cạnh đó có sự động viên, chia sẻ kịp thời của các cấp Công đoàn cơ sở trong Công ty; công tác khám sức khỏe cho CBCNV luôn được quan tâm chu đáo, đảm bảo đúng chế độ cho người lao động, qua đó Trạm xá Công ty thống kê, giám sát được tình hình sức khỏe, phân loại sức khỏe loại từ loại I đến loại V theo quy định, làm cơ sở để sắp sếp công việc phù hợp với sức khỏe hiện tại với người lao động.

       Công ty đã kết hợp với đơn vị khám áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác khám sức khỏe như: Tra tên, các chỉ số xét nghiệm, kết quả khám trên nền tảng phần mềm (Medon), từ đó đã giúp cho CBCNV chủ động hơn về chăm sóc sức khỏe của bản thân, đồng thời Trạm xá Công ty có đầy đủ cơ sở dữ liệu nhanh, kịp thời và chính xác.

       Năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp trên tất cả các địa phương trong cả nước; do vậy Trạm xá Công ty đã đề suất, tham mưu với ban lãnh đạo Công ty TĐHB làm tốt công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV như: CBCNV trước khi vào khám phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn và đặc biệt là phải đeo khẩu trang trước, trong và sau khi khám xong, đảm bảo an toàn khi tham gia khám sức khỏe.

       Lịch khám sức khỏe kết thúc sau 02 ngày từ 28 đến 29 tháng 6 năm 2021 với 100% cán bộ CNV, người lao động trong Công ty tham gia.

Một số hình ảnh khám sức khỏe định kỳ năm 2021

Cộng tác viên: BS Trần Viết Dưỡng

Lê Như Hùng