Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Thứ Ba, 27/06/23, 08:16 (GMT+0700)

Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Chỉ thị sô 23 của Ban Bí thư

Lê Như Hùng