Hội nghị, nghiên cứu, học tập, và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Sáu, 08/04/22, 15:05 (GMT+0700)

Ngày 08/4/2022 Tại hội trường Công ty Thủy điện Hòa Bình – Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII, với 118 cán bộ, đảng viên có mặt tham gia học tập. Đồng chí Phạm Văn Vương, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã được đồng chí Phạm Quang Bình, Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình trình bày 02 chuyên đề chính.

Chuyên đề thứ nhất: Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi,  xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết luận số 21 là Kết luận đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, nhằm triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Chuyên đề thứ hai:  Quy định về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 37 là Quy định đặc biệt quan trọng, góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn… Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 Cộng tác viên: Lê Như Hùng

Lê Như Hùng